Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odsjek za parking i komunalnu policiju administrativne službe opštine Kostajnica obaviještava sva pravna i fizička lica sa područja opštine da su obavezna da uklone snijeg ispred svojih poslovnih i stambenih objekata i sa trotoara.

Kontrolu će vršiti Komunalna policija opštine Kostajnica u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.

Obavještavaju se svi zainteresovani građani sa područja opštine Kostajnica da je u okviru realizacije Projekta prekogranične saradnje „Una – jedinstveni resurs održivog razvoja“ objavljen Javni poziv za obuku seoskih domaćinstava.

Obuka seoskih domaćinstava se vrši radi pružanja usluga u seoskom turizmu na području opština Kostajnica i Kozarska Dubica. Nakon odrađenih obuka, biće izabrana tri domaćinstva u svakoj opštini u projektu, koja ispunjavaju opšte i posebne minimalne uslove za kategorizaciju i rad.

Obuka seoskih domaćinstava će biti u potpunosti finansirana sredstvima IPA programa prekogranične saradnje iz projekta „Una jedinstveni resurs održivog razvoja“

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči opštine Kostajnica i na radiju Kostajnica.

Prijave za sudjelovanje u projektu obuke seoskih domaćinstava podnose se na adresu: Opština Kozarska Dubica, Svetosavska 5, 79220 Kozarska Dubica sa naznakom – Projekat „Rijeka Una – jedinstveni resurs održivog razvoja“ Obuka seoskih domaćinstava – prijava.

Sve potrebne informacije zainteresovani dobiti u Administrativnoj službi opštine Kostajnica, Odsjek za razvoj, lični ili na telefon 052-663-113 ili u Turističkoj organizaciji Kostajnica na telefon 052-663-055.

POZIV.pdf

POZIV.pdf(ENG)

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za 22.12.2011. godine (Četvrtak) 33. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Skraćeni zapisnik sa 32. redovne sjednice SO-e

2. Izvještaj Komisije za izbor o utvrđivanju rang liste kandidata za izbor direktora JZU Doma zdravlja Kostajnica , prijedlog Rješenja o imenovanju direktora i prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU  Dom zdravlja Kostajnica;

3. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 9. mjeseci u 2011. godini;

4. Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Kostajnica za 2011. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2011. god;

5. Prijedlog budžeta opštine Kostajnica za 2012. god. i prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2012. god;

6. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2012. god;

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjene dijela Regulacionog plana „Blok 2“,

9. Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 879/15;

10.  Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 756/1;

11. Prijedlog Rješenja o ozmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta radi građenja na k.č 323/3;

12. Plan razmještaja i uslovi za postavljanje privremenih poslovnih objekata, ljetnih bašti, štandova za prigodnu prodaju, prostora za reklamu i montažnih privremenih objekata – kioska;

13. Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana izgradnje, rekonstrukcije, označavanja lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine Kostajnica za 2011. god;

14. Prijedlog Odluke o Administrativnim taksama opštine Kostajnica;

15. Prijedlog Odluke o nabavci repariranog vatrogasnog motornog vozila;

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu privremenog korištenja i funkcionisanja javne površine i planu razmještaja privremenih objekata na lokaciji „Zelena pijaca“;

17. Analiza izvršenja skupštinskih odluka za 2011. god;

18. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2012. god;

19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju – promjeni oblika organizovanja JP „Radio Kostajnica“ sa p.o, prijedlog Statuta JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Nadzornog odbora JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica;

20. Prijedlog Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističke vodiče;

21. Inforamcija o radu radne grupe za jednakost i ravnopravnost polova;

22. Ostala pitanja;

23. Aktuelni čas.

Kooperantima sa područja opštine Kostajnica koji su potpisali ugovor sa Poljoprivrednom zadrugom „Prvi izvor“, a u cilju realizovanja projekta podizanja zasada malina protekle sedmice je podijeljeno 10000 sadnica maline.

Sadnice je dobilo sedam korisnika, koji su ranije potpisali ugovor sa Poljoprivrednom zadrugom „Prvi izvor“, a koji će malinom zasaditi deset dunuma zemljišta. Poljoprivrednici koji su se uključili u ovaj projekat sadni materijal će platiti u proizvodu, a zadruga „Prvi izvor“ svojim kooperantima garantuje i desetogodišnji otkup svih proizvedenih količina malina.

Opština Kostajnica je u budžetu opštine za 2012. godinu obezbijedila sredstva za subvencionisanje zasada malina u iznosu od 3.000 KM i to u maksimalnom iznosu od 300 KM po dunumu, resorno ministarstvo u Vladi RS podizanje zasada malina subvencioniše sa 40 odsto sredstava.

Stručnu podršku poljoprivrednicima pri podizanju zasada će pružiti Odsjek za razvoj administrativne službe opštine Kostajnica.

Komunalno preduzeće „Komunalno“ a.d. Kostajnica na osnovu potpisanog Sporazuma o obavljanju komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje zaduženo je za zimsko održavanje i čišćenje puteva, ulica, javnih parkirališta i trotoara na području opštine Kostajnica.

Planom rada zimske službe za 2011/12 godinu predviđeno je održavanje i čišćenje ukupno 59 km lokalnih puteva i ulica od čega se 1,2 km odnosi na ulice prvog prioriteta, a 2,8 km ulice drugog prioriteta. Na lokalne puteve prvog prioriteta se odnosi  23 km, a 32 km na lokalne puteve drugog prioriteta.

U budžetu opštine Kostajnica za 2012. godinu za zimsku službu je predviđeno  18.000 KM.